blob: b3b6b38243c659a4758d81c48f1c9788152914bc [file] [log] [blame]
/bazel-*
/base/*.tar
/jenkins/*.tar